1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


但以理书

第  1  章


you

da

wang

yue

ya

jing

zai

wei

di

san

nian


ba

bi

lun

wang

ni

bu

jia

ni

sa

lai

dao

ye

lu
1

sa

leng


jiang

cheng

wei

kun


zhu

jiang

you

da

wang

yue

ya

jing


bing


shen

dian

zhong

qi

min

de

ji

fen

jiao

fu

ta

shou


ta
2   殿

jiu

ba

zhe

qi

min

dai

dao

shi

na

di


shou

ru

ta

shen

de

miao

li


fang

zai

ta

shen

de

ku

zhong


wang

fen

fu

tai

jian

chang

ya

shi

pi

na


cong

yi

se

lie

ren

de

zong

shi

he

gui

zhou

zhong


dai
3

jin

ji

ge

ren

lai


jiu

shi

nian

shao

mei

you

can

ji


xiang

mao

jun

mei


tong

da

ge

yang

xue

wen


zhi

shi

cong

ming
4

ju

bei


zu

neng

shi

li

zai

wang

gong

li

de


yao

jiao

ta

men

jia

lei

di

de

wen

zi

yan

yu


wang

pai

ding

jiang

zi

ji

suo

yong

de

shan


he

suo

yin

de

jiu


mei

ri

ci

ta

men

yi

fen

5

yang

ta

men

san

nian


man

le

san

nian


hao

jiao

ta

men

zai

wang

mian

qian

shi

li


ta

men

zhong

jian

you

you

da

zu

de

ren


dan

yi

li


ha

na

ni

ya


mi

sha

li


ya
6

sa

li

ya


tai

jian

chang

gei

ta

men

qi

ming


cheng

dan

yi

li

wei

bo

ti

sha

sa


cheng

ha

na

ni

ya

wei
7

sha

de

la


cheng

mi

sha

li

wei

mi

sha


cheng

ya

sa

li

ya

wei

ya

bo

ni

ge


dan

yi

li

que

li

zhi


bu

yi

wang

de

shan


he

wang

suo

yin

de

jiu


dian

wu

zi

ji

8

suo

yi

qiu

tai

jian

chang

rong

ta

bu

dian

wu

zi

jishen

shi

dan

yi

li

zai

tai

jian

chang

yan

qian

meng

en

hui


shou

lian

min

9   使

tai

jian

chang

dui

dan

yi

li

shuo


wo

ju

pa

wo

zhu

wo

wang


ta

si

jing

pai

ding

ni

men

de
10

yin

shi


tang

ruo

ta

jian

ni

men

de

mian

mao


bi

ni

men

tong

sui

de

shao

nian

ren

ji

shou


zen

me

hao

ne


zhe

yang


ni

men

jiu

shi

wo

de

tou

zai

wang

na

li

nan

bao

使

dan

yi

li

dui

tai

jian

chang

suo

pai

guan

li

dan

yi

li


ha

na

ni

ya


mi

sha

li


ya
11

sa

li

ya

de

wei

ban

shuo


qiu

ni

shi

shi

pu

ren

men

shi

tian


gei

wo

men

su

cai

chi


bai

shui

he

12

ran

hou

kan

kan

wo

men

de

mian

mao


he

yong

wang

shan

na

shao

nian

ren

de

mian

mao


jiu

zhao

ni
13

suo

kan

de

dai

pu

ren

ba


wei

ban

bian

yun

zhun

ta

men

zhe

jian

shi


shi

kan

ta